Zondag 17.12.2017    16:33

home

design
faq
afspraak

hosting
faq
bestellen

domains
faq
bestellen

support

visie
over o2w
AUP webhosting


ALGEMENE VOORWAARDEN WEBHOSTING v1.8


Dit zijn de Algemene Voorwaarden voor de dienst "Virtual Webhosting" door One2Web, ook aangeduid met de term "Acceptable Use Policy" of met de afkorting "AUP". Deze Algemene Voorwaarden maken integraal deel uit van het eerder afgesloten Contract voor Webhosting.
Veel van de hieronder beschreven regels zijn vanzelfsprekend; gezond verstand is dan ook de beste leidraad bij het gebruik van uw account. Deze regels hebben tot doel een optimale dienstverlening voor u en de andere klanten te kunnen garanderen. Een kleine onvoorzichtigheid van uwentwege zal uiteraard niet meteen aanleiding geven tot het afsluiten van uw account; enkel wanneer u ter kwader trouw zou zijn of wanneer u het echt te bont maakt, dan grijpen we in.
One2Web behoudt zich het recht voor om bij overtreding van de Algemene Voorwaarden de account zonder voorafgaande kennisgeving tijdelijk buiten werking te stellen of de account definitief af te sluiten, zonder enige terugbetaling van abonnementsvergoeding.
One2Web is hier echter geenszins toe verplicht, en behoudt zich anderzijds het recht voor om bij kleine, uitzonderlijke, onbedoelde of bonafide overtredingen van het Contract voor Webhosting of deze Algemene Voorwaarden de klant een tijdelijke of permanente uitzondering toe te staan, of voorafgaand de klant te waarschuwen en/of bepaalde voorwaarden op te leggen in het belang van de stabiliteit en de continuÔteit van de bedrijfsvoering.
In geval van ernstige en/of herhaaldelijke overtredingen van de Algemene Voorwaarden kunnen bijkomende afsluitkosten ten belope van maximaal 250 Ä in rekening worden gebracht, onverminderd eventuele schadevergoeding die One2Web zou kunnen bekomen voor de relevante rechtbank in geval van aanzienlijke materiŽle of immateriŽle schade. De klant stemt ermee in ieder desbetreffend oordeel van One2Web zonder dispuut te aanvaarden en ziet dan ook af van enig rechtsgeding ter zake.


1. Algemeen


1.1. Verantwoordelijkheid
De klant aanvaardt de volledige en ondeelbare verantwoordelijkheid voor de inhoud en het gebruik van de account, ook al is de inhoud of het gebruik het gevolg van handelingen of nalatigheden van zijn medewerkers of derden aan wie hij het praktische beheer van de account tijdelijk of permanent had toevertrouwd.

1.2. Doel
De klant zal zijn account enkel gebruiken om een website te bouwen en te onderhouden op de account en de activiteiten te ondersteunen die uit het houden van die website voortvloeien.

1.3. Gedrag
De klant wordt verondersteld zich verantwoord, respectvol en hoffelijk te gedragen in al zijn handelingen op Internet. Hij zal er in het bijzonder over waken de zogenaamde Nettiquette, zijnde het geheel van geschreven en ongeschreven geplogenheden op Internet, met zorg na te leven. Hij zal geen handelingen stellen die de rechten of de vrije meningsuiting van andere gebruikers of de commerciŽle belangen van One2Web kunnen schaden, of die door anderen als hinderlijk worden ervaren.

1.4. Toestemming tot ingrijpen
De klant geeft One2Web de toestemming om in geval van overtreding van het contract voor webhosting of deze Algemene Voorwaarden, gelijk welke handeling op de account uit te voeren om de overtreding te doen ophouden. One2Web is niet verplicht om de klant hiervan op voorhand in te lichten of zijn toestemming te vragen, of om enige schadevergoeding toe te kennen voor eventuele rechtstreekse of onrechtstreekse schade die de klant zou kunnen oplopen als gevolg van dit ingrijpen.

1.5. Toegang tot de account
De klant geeft One2Web de toestemming om zich op om het eender welk ogenblik zonder kennisgeving de toegang te verschaffen tot de account ten gevolge van een verzoek tot technische ondersteuning, voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden of om na te gaan of het gebruik van de account in overeenstemming is met de bepalingen van het contract voor webhosting of de Algemene Voorwaarden. One2Web zal er hierbij op toezien dat het briefgeheim of andere rechten van de klant niet geschonden worden.

1.6. Technische ondersteuning
De klant aanvaardt dat het verlenen van technische ondersteuning voor de dienstverlening ("Technical Support") enkel zal geschieden via een beveiligd en gedeeltelijk geautomatiseerd systeem van formele aanvragen en antwoorden ("Support Tickets") dat One2Web tot dat doel heeft opgezet.


2. Inhoud


2.1. Aard van het inhoudelijk materiaal
De klant zal er op toezien dat de account geen materiaal bevat waarvan het bestaan, de inhoud, het bezit, het gebruik, de invoer, de uitvoer of de distributie verband houdt met gokken, kansspelen, pyramidespelen, systemen om onrealistisch snel rijkdom te vergaren of enige andere alternatieve manier van geldinleg vereisen, of erotisch, pornografisch, in strijd met de goede zeden, vulgair, obsceen, kwetsend, beledigend, onfatsoenlijk, bedreigend, grof, lasterlijk, onwelvoeglijk, partijpolitiek, extremistisch, sektarisch, illegaal, frauduleus of misleidend van aard is, of dergelijk materiaal of gedrag aanprijst, al dan niet met behulp van hyperlinks. Deze bepaling geldt tevens voor alle dataverkeer dat uitgaat van de klant en/of waarvoor de account wordt gebruikt, of ten goede komt.

2.2. Medewerking met autoriteiten
De klant stemt er mee in dat One2Web alle gegevens die verband zouden houden met illegale activiteiten met behulp van de account, mag doorgeven aan de bevoegde autoriteiten zonder voorafgaandelijk de klant hierover in te lichten of diens toestemming te vragen, alsook zijn volledige medewerking mag verlenen aan betreffende autoriteiten teneinde de illegale activiteiten te volgen en/of te doen ophouden.

2.3. Geschiktheid van programmatuur
De klant zal bij de installatie van programmatuur op de account er steeds op toezien dat die programmatuur qua ontwerp en instellingen geschikt is om geÔnstalleerd en uitgevoerd te worden op de account. Hij zal in dat verband steeds de richtlijnen van One2Web strikt opvolgen.


3. E-mail en spamming


3.1. Spamming
De klant zal zich onthouden van spamming, m.a.w. het versturen van e-mail van publicitaire of andere aard naar meerdere geadresseerden die hier niet expliciet om verzocht hebben. Dit absolute verbod op spamming staat los van de eventuele mogelijkheden die de relevante wetgeving in dat verband zou bieden.

3.2. Rondzendlijsten
De klant zal er zich bij het gebruik van rondzendlijsten per e-mail van vergewissen dat alle geadresseerden expliciet en op eigen initiatief hun abonnement op dergelijke rondzendlijst hebben aangevraagd en dat dergelijke aanvraag ondubbelzinnig geverifieerd werd, bijvoorbeeld via een systeem van zogenaamde "dubbele opt-in", zodat het technisch onmogelijk wordt dat iemand anders dan de houder van dat e-mailadres zich in- of uitschrijft op de desbetreffende rondzendlijst of nieuwsbrief. Deze bepalingen gelden tevens voor ťťnmalige mailings. De klant zal bovendien op het eerste verzoek van een abonnee om van dergelijke lijst geschrapt te worden, dit verzoek onmiddellijk inwilligen. Eenvoudige en expliciete instructies om het abonnement op dergelijke lijst op te zeggen, dienen in ieder bericht van dergelijke mailing opgenomen te worden. Voor het verkrijgen van de adressen die gebruikt worden voor dergelijke rondzendlijsten zal de klant in geen geval beroep doen op derden. Hij zal derden niet toelaten gebruik te maken van zijn rondzendlijsten of de lijsten met e-mail-adressen al dan niet tegen betaling aanbieden. Om de faciliteiten van One2Web minimaal te belasten, zal de klant steeds trachten het verzenden van post aan dergelijke rondzendlijsten te concentreren tussen 08u00 en 12u00 GMT, en zal hij de verzending steeds spreiden om per dag maximaal 5.000 berichten van elk maximaal 100 kilobyte te versturen. Indien het gebruik van dergelijke rondzendlijst de faciliteiten van One2Web overbelast, dan kan One2Web het gebruik van die lijst en/of de bijhorende programmatuur tijdelijk of definitief beperken, verbieden of onmogelijk maken, ongeacht of de bijhorende programmatuur al dan niet door One2Web ter beschikking werd gesteld en relevante quota werden nageleefd.

3.3. Nieuwsgroepen en fora
Bij postings op nieuwsgroepen of fora zal de klant zich onthouden van het veroorzaken van enige overlast, zowel wat het aantal en de omvang van de berichten betreft, als wat het aantal nieuwsgroepen of fora betreft waarnaar de berichten worden verstuurd. Hij zal steeds de gebruiksregels van de desbetreffende nieuwsgroepen of fora strikt naleven.

3.4. Trolling
De klant zal zich onthouden van het versturen van misleidende boodschappen die tot doel hebben disproportioneel veel respons te genereren.

3.5. Mailbombs en retouradressen
De klant zal zich onthouden van het versturen van e-mail-bommen: berichten die door hun omvang en/of door hun aantal door de ontvanger als hinderlijk worden ervaren. Hij zal tevens nalaten om anderen zonder hun expliciete toestemming te abonneren op rondzendlijsten, ongeacht of die rondzendlijst al dan niet door de klant wordt beheerd. Het versturen van e-mail onder een niet bestaand of vals retouradres is strikt verboden.

3.6. Indirecte spamming
Deze regels betreffende e-mail en nieuwsgroepen gelden tevens voor ieder bericht waarvan uit de inhoud of de berichtheaders rechtstreeks of onrechtstreeks kan worden afgeleid dat de klant bij One2Web faciliteiten huurt, ongeacht de faciliteiten waarvan gebruik werd gemaakt om het bericht in kwestie te versturen. Het ter beschikking stellen of aanprijzen van programmatuur, verwijzingen of gegevens die de hierboven beschreven niet toegelaten praktijken vergemakkelijken, is eveneens verboden.


4. Veiligheid


4.1. Verantwoordelijkheid
De klant draagt de volledige verantwoordelijkheid voor de toegangsgegevens en alle gevolgen die kunnen voortvloeien uit een ongeautoriseerde toegang met gecompromitteerde toegangsgegevens. Iedere toegang met geldige toegangsgegevens zal ten allen tijde worden aanzien als uitgevoerd door de klant.

4.2. Vertrouwelijkheid en voorzichtigheid
De klant zal erop toezien dat alle toegangsgegevens zoals logins en wachtwoorden strikt vertrouwelijk blijven. Hij zal de toegangsgegevens niet doorgeven of uitlenen aan derden of toelaten dat derden gebruik maken van de account. Hij zal geen enkele informatie over de configuratie van de account, de gebruikte software, hardware, instellingen of de werkwijze van One2Web, meedelen aan derden. De klant zal er nauwgezet op toezien dat nalatigheden die een mogelijke ongeoorloofde toegang zouden kunnen vergemakkelijken, worden vermeden.

4.3. Gecompromitteerde toegangsgegevens
Indien de klant vermoedt dat de toegangsgegevens gecompromitteerd werden of indien hij vaststelt dat er sprake is geweest van ongeoorloofde toegang tot de account of sabotage ervan, dan zal hij de toegangsgegevens onmiddellijk wijzigen, de account grondig nazien op eventuele sporen van ongeoorloofde toegang, schade of wijzigingen en tevens One2Web hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen, alsook alle mogelijke maatregelen nemen om dergelijke incidenten in de toekomst te verhinderen. Indien One2Web vermoedt dat de toegangsgegevens gecompromitteerd werden, dan kan One2Web de toegangsgegevens wijzigen en deze gewijzigde toegangsgegevens nadien aan de klant meedelen.

4.4. Veiligheidsvoorschriften
Hij zal de aanwijzingen van One2Web betreffende de beveiliging van de account strikt opvolgen, zoals de gebruikswijze van programmatuur, de configuratie van de account en het periodiek wijzigen van de toegangsgegevens.

4.5. Extern onderhoud
De klant kan de toegangsgegevens van de account eventueel toevertrouwen aan ťťn persoon buiten zijn organisatie met als enige doel het onderhoud van zijn website te verzekeren. Iedere handeling van dergelijke persoon in verband met de account valt volledig onder de verantwoordelijkheid van de klant en zal steeds worden aanzien als uitgevoerd door de klant zelf. Van zodra de klant merkt dat van dit privilege misbruik wordt gemaakt, of hiervan door om het eender wie wordt op de hoogte gesteld, zal hij onmiddellijk One2Web hierover inlichten en de persoon in kwestie de toegang tot de account ontzeggen door o.a. alle relevante wachtwoorden te wijzigen.

4.6. Hacking
De klant zal zich ook zelf niet bezondigen aan enige vorm van kwaadwillig gebruik van de account of pogingen daartoe, in het bijzonder het zich ongeoorloofd trachten toegang te verschaffen tot andere computersystemen dan de dienstverlening en bestanden die strikt tot zijn eigen account behoren, zowel op de infrastructuur van One2Web als darbuiten. Ook andere activiteiten die gezien worden als hacking, zoals het uitpluizen van een ander bestandssysteem dat datgene dat strikt tot zijn account behoort, het nagaan op veiligheidslekken, het uitproberen van faciliteiten die niet expliciet door One2Web zijn aangeduid als deel uitmakende van de gebruiksmogelijkheden van de account, het bewust overbelasten van een computersysteem, het saboteren of besmetten met een virus van een computersysteem of een computersysteem bewust hinderen in zijn normale werking, zijn strikt verboden, evenals pogingen daartoe, ook indien de klant over de toestemming beschikt om op het doelsysteem veiligheids- of performantietests uit te voeren. Ook het misleiden of inschakelen van derden om de hierboven beschreven activiteiten uit te voeren of te laten uitvoeren, evenals pogingen daartoe of actieve of passieve medewerking daaraan, zijn strikt verboden.


5. Auteursrechten


5.1. Wettelijke vereisten
De klant zal erop toezien dat bij het gebruik van zijn account alle wettelijke vereisten betreffende auteursrechten worden nageleefd. Hij zal bovendien geen inhoudelijk materiaal op de account plaatsen dat niet zijn eigen creatie is of waarvoor hij geen expliciete toestemming heeft van diegene die het gecreŽerd heeft of er op een andere manier de rechten op bezit, in het bijzonder wat auteursrechtelijk beschermde teksten, afbeeldingen, programmatuur, geluiden, muziek, video of films betreft.

5.2. Onrechtstreekse overtreding
Al deze bepalingen gelden tevens voor iedere transfer van gegevens die gebruik maakt van de faciliteiten van One2Web of waarin rechtstreeks of onrechtstreeks naar One2Web of faciliteiten van One2Web wordt verwezen. Het ter beschikking stellen of aanprijzen van programmatuur, verwijzingen of gegevens die de hierboven beschreven niet toegelaten praktijken vergemakkelijken, is strikt verboden.

5.3. Programmatuur
De klant zal programmatuur die door One2Web wordt ter beschikking gesteld, niet ontdoen van auteursrechtelijke merktekens of op enige andere manier wijzigen, kopiŽren, laten kopiŽren, uitlenen, verkopen of voor een ander doel gebruiken dan voor de website die op de account wordt geherbergd. Gezien de sterk variŽrende reglementering betreffende zogenaamde shareware, is het rechtstreeks aanbieden van gratis programmatuur waarvan de klant de auteur niet is, niet toegelaten. Indien de klant dergelijk materiaal wil aanbieden, dan zal hij verwijzingen voorzien in plaats van de rechtstreekse aanbieding van het materiaal. Indien de klant softwarepakketten op de account in gebruik neemt of installeert waarbij hij zelf de technische mogelijkheid heeft om veiligheidsupdates door te voeren, dan zal hij er zich geregeld van vergewissen dat deze worden doorgevoerd.


6. Overmatig of onrechtmatig gebruik


6.1. Overbelasting
De klant zal er steeds op toezien dat het gebruik van de account geen aanleiding geeft tot het overbelasten van de faciliteiten van One2Web, in het bijzonder dat het eigen gebruik de dienstverlening aan de andere klanten niet in gevaar brengt. Enkel One2Web zal oordelen wat al dan niet wordt aanzien als overmatig of onrechtmatig gebruik van zijn faciliteiten. De klant zal alle richtlijnen van One2Web betreffende het efficiŽnte, verantwoorde en veilige gebruik van de account nauwgezet opvolgen. Hij zal er inzonderheid op toezien dat multimedia-bestanden afdoende verkleind worden in resolutie alsook gecomprimeerd worden voorafgaandelijk aan publicatie, alsook steeds afdoende gecomprimeerde archiefbestanden verkiezen boven volumineus bronmateriaal.

6.2. E-mail
De klant zal het e-mail-systeem niet nodeloos zwaar belasten door exuberant meer e-mail te versturen dan andere klanten, noch door mailboxes hoofdzakelijk te gebruiken als opslagplaats voor data. De klant zal er tevens over waken dat individuele mailboxes niet groter worden dan ťťn tiende van de toegewezen schijfruimte, en alle mailboxes samen niet meer dan de helft van de toegewezen schijfruimte en ze daarom geregeld leegmaken door de berichten te (laten) downloaden naar de lokale computer van de respectievelijke gebruikers.

6.3. Programmatuur
De klant zal er specifiek op toezien dat het gebruik van programmatuur binnen de account op een vlotte en efficiŽnte wijze gebeurt en de faciliteiten van One2Web minimaal belast. Hij draagt de volle verantwoordelijkheid over alle scripts en gecompileerde programma's die op de account actief zijn, ongeacht wie de auteur ervan is, evenals alle commando's of programmatuur die op de account worden uitgevoerd. Ook de programmatuur die door One2Web ter beschikking werd gesteld, valt onder deze bepaling: ondanks de grootste zorg die werd besteed bij het uitkiezen, testen en aanbieden van dergelijke pakketten, is het steeds mogelijk dat deze onder bepaalde omstandigheden de faciliteiten van One2Web overbelasten.

6.4. Aantal bestanden
De klant zal er op toezien dat de som van het aantal directories en bestanden op zijn account op geen enkel ogenblik 50.000 overschrijdt. In voorkomend geval geeft de klant One2Web de toestemming om bepaalde dienstverlening zoals o.a. backup door One2Web of de klant stop te zetten, alsook het arbitrair wissen van bestanden tot wanneer opnieuw aan voornoemd quotum is voldaan.

6.5. Achtergrondprocessen
De klant zal geen processen of programmatuur op de achtergrond (background) laten draaien op de account of de server, zoals daemons, bots, services of gelijkaardige processen.

6.6. IRC en chatboxes
Het uploaden, installeren of uitvoeren van om het eender welke programmatuur die verband houdt met Internet Relay Chat, is strikt verboden, evenals zogenaamde "free for all links", "link exchange" en "multi level marketing" systemen of programma's en om het eender welke andere chat-scripts dan diegene die door One2Web worden ter beschikking gesteld of expliciet goedgekeurd.

6.7. Gebruik door derden
De klant zal op geen enkel ogenblik faciliteiten van One2Web doorverhuren of gebruiken voor derden of laten gebruiken door derden. Hij zal maatregelen nemen, bijvoorbeeld bij het schrijven van scripts, die parasitair gebruik bemoeilijken of onmogelijk maken.

6.8. Mirroring en bestandsserver
De klant zal zijn account niet gebruiken voor het op geautomatiseerde wijze dupliceren of spiegelen van andere accounts, websites of FTP-sites. Hij zal de account evenmin gebruiken als bestandsserver, fileserver, online backup of opslagplaats voor gegevens voor zichzelf of voor derden. Hij zal de account niet hoofdzakelijk gebruiken voor de distributie aan derden van materiaal dat in se geen verband houdt met het houden van een website, zoals bibliotheken van software, digitale beelden of geluidsbestanden.

6.9. Opsplitsing
De klant begrijpt dat de gebruikte systeemprogrammatuur reeds voorziet in het opdelen van de serverfaciliteiten ten behoeve van verschillende gebruikers en voor dat doel geoptimaliseerd is (principe van shared hosting), en dat het daarom vanuit het oogpunt van technische realiseerbaarheid alsook contractuele ťťnduidigheid en aansprakelijkheid niet opportuun zou zijn om individuele accounts nog verder op te splitsen in sub-accounts die schijnbaar evenwaardig zijn aan de volledige dienstverlening. De klant zal daarom de account niet onderverdelen in verschillende ruimtes waarop hij verschillende websites plaatst of laat plaatsen, al dan niet met gebruik van subdomeinen, domain pointers of omleidingstechnieken om de onafhankelijkheid van die verschillende websites nog te benadrukken. In plaats daarvan zal de klant opteren voor het huren van bijkomende accounts. Deze bepaling geldt uiteraard niet voor de verschillende departementen of onderverdelingen van ťťn en dezelfde organisatie.


7. Varia


7.1. Koppeling met domeinnaam
De klant zal er op toezien dat de account steeds gekoppeld is met zijn domeinnaam.

7.2. Gelijkaardigheid van diensten
De klant zal op zijn account en/of website geen diensten aanbieden of aanprijzen die gelijkaardig zijn aan diegene die One2Web aanbiedt, tenzij hij een afzonderlijk contract voor reselling met One2Web afsloot.
contact    copyright    privacy    aup    disclaimer